Ознака: dodatna nastava

IV година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I, II и III разреда и теме из градива основне школе. Аналитичка геометрија. Непрекидност функција. Диференцијабилност функција. Примене диференцијалног рачуна (екстремуми, теореме о средњој вредности, Тејлоров полином). Вероватноћа (основне особине, условна вероватноћа). Градиво за окружно такмичење: Случајне променљиве. Градиво за државно такмичење Претходно наведене теме. Б …

III година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I и II разреда и теме из градива основне школе. Биномна и полиномна формула. Тригонометријски облик комплексног броја. Полиноми (нуле полинома, Вијетове формуле). Обртна тела. Системи линеарних једначина. Матрице и детерминанте. Елементарна теорија бројева (Ојлерова и Вилсонова теорема). Експоненцијалне и логаритамске функције, једначине и неједначине. Градиво …

II година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I разреда и теме из градива основне школе. Изометријске трансформације. Хомотетија и сличност. Инверзија. Степеновање и кореновање. Комплексни бројеви. Квадратне једначине, неједначине и функције. Системи квадратних једначина. Ирационалне једначине и неједначине. Тригонометрија. Градиво за окружно такмичење: Растојања и углови између правих и равни у простору. Диедар, …

I година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме из градива основне школе.  Логика, скупови, функције. Комбинаторика и задаци логичко-комбинаторног карактера. Елементи теорије бројева (дељивост, прости бројеви, Диофантове једначине, конгруенције). Реални бројеви, апсолутна вредност. Полиноми. Међусобни односи правих и равни. Подударност. Примена у задацима о троуглу, четвороуглу и кругу. Математичка индукција. Градиво за окружно такмичење: …

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Области наставе предвиђене програмом наставе за први и други разред. Бројеви прве хиљаде (читање, писање, месне вредности, упоређивање, сабирање и одузимање). Римске цифре. Пребројавање и одређивање скупова бројева по датом упутству у првој хиљади (на пример производ цифара броја, збир цифара броја…). Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење …

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Све области предвиђене програмом такмичења за претходни разред. Круг и кружница. Обим троугла, квадрата и правоугаоника. Обим сложених фигура. Мерење и мере за дужину. Проблемски задаци у вези са мерењем дужине. Разломци облика a/b (a≤b≤10). Скуп природних бројева (читање, писање, месне вредности, упоређивање, сабирање и одузимање). Проблемски, логички и логичко- комбинаторни …

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде. Пропорционалност и проценти. Правоугли координатни систем у равни. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Операције са реалним бројевима. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење: Све области предвиђене за претходни ниво такмичења. Питагорина теорема и примене. Степен и операције с …

Осми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде. Круг. Сличност. Тачка, права и раван. Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом. Тангентни и тетивни четвороугао. Једначине с апсолутним вредностима. Градиво за општинско такмичење: Све области предвиђене за претходни ниво такмичења. Призма. Линеарне Диофантове једначине. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за …