Ознака: dodatna nastava

IV година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I, II и III разреда и теме из градива основне школе. Аналитичка геометрија. Непрекидност функција. Диференцијабилност функција. Примене диференцијалног рачуна (екстремуми, теореме о средњој вредности, Тејлоров полином). Вероватноћа (основне особине, условна вероватноћа). Градиво за окружно такмичење: Случајне променљиве. Градиво за државно такмичење Претходно наведене теме. Б …

III година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I и II разреда и теме из градива основне школе. Биномна и полиномна формула. Тригонометријски облик комплексног броја. Полиноми (нуле полинома, Вијетове формуле). Обртна тела. Системи линеарних једначина. Матрице и детерминанте. Елементарна теорија бројева (Ојлерова и Вилсонова теорема). Експоненцијалне и логаритамске функције, једначине и неједначине. Градиво …

II година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме I разреда и теме из градива основне школе. Изометријске трансформације. Хомотетија и сличност. Инверзија. Степеновање и кореновање. Комплексни бројеви. Квадратне једначине, неједначине и функције. Системи квадратних једначина. Ирационалне једначине и неједначине. Тригонометрија. Градиво за окружно такмичење: Растојања и углови између правих и равни у простору. Диедар, …

I година- додатна настава

А категорија Градиво за општинско такмичење: Подразумевају се теме из градива основне школе.  Логика, скупови, функције. Комбинаторика и задаци логичко-комбинаторног карактера. Елементи теорије бројева (дељивост, прости бројеви, Диофантове једначине, конгруенције). Реални бројеви, апсолутна вредност. Полиноми. Међусобни односи правих и равни. Подударност. Примена у задацима о троуглу, четвороуглу и кругу. Математичка индукција. Градиво за окружно такмичење: …

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење Бројеви прве стотине. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице. Бројеви до 1000. Поређење бројева до 1000. Сабирање и одузимање до 1000. Римске цифре. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа. Логички и логичко-комбинаторни задаци. Градиво за општинско такмичење Угао, узајамни положај правих. Пребројавање …

Четврти разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Троугао и врсте троуглова. Круг и кружница. Мерење и мере за дужину. Сабирање и одузимање природних бројева. Проблемски задаци. Магични квадрати. Пребројавање скупова тачака, фигура и бројева. Градиво за општинско такмичење: Разломци облика 1/n. Множење и дељење природних бројева и својства операција. Мере за површину, време, масу и запремину течности. Обим …

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Четвороугао. Површина троугла и четвороугла. Квадрирање и кореновање. Ирационални бројеви. Градиво за општинско такмичење: Операције с реалним бројевима. Питагорина теорема и примене. Пропорције, проценти и примене. Градиво за окружно такмичење: Степени и операције с њима. Значајне тачке троугла. Херонова формула и примене. Увод у комбинаторику. Решавање проблема коришћењем последње цифре. Градиво …

Осми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење: Многоугао. Круг. Сличност. Тангентни и тетивни четвороугао. Градиво за општинско такмичење: Тачка, права и раван. Линеарне једначине и неједначине и примене. Једначине с апсолутним вредностима. Линеарне Диофантове једначине. Градиво за окружно такмичење: Призма. Пирамида. Нелинеарне Диофантове једначине. Градиво за државно такмичење: Линеарна функција. Конгруенције по модулу. Неједнакости и примене. Елементарни проблеми …