Трећи разред- додатна настава

Трећи разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење

 1. Бројеви прве стотине.
 2. Сабирање, одузимање и множење и дељење (са и без остатка) бројевима прве десетице.
 3. Бројеви до 1000.
 4. Поређење бројева до 1000.
 5. Сабирање и одузимање до 1000.
 6. Римске цифре.
 7. Уочавање правила за настајање и настављање бројевног низа.
 8. Логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за општинско такмичење

 1. Угао, узајамни положај правих.
 2. Пребројавање скупова бројева.
 3. Пребројавање скупова тачака.
 4. Сабирање низова бројева.
 5. Дешифровање рачунских операција (сабирање и одузимање).
 6. Магични квадрати.

 

No Comments

Add your comment