Седми разред- додатна настава

Седми разред- додатна настава

Градиво за школско такмичење:

 1. Све области предвиђене програмом такмичења за претходне разреде.
 2. Пропорционалност и проценти.
 3. Правоугли координатни систем у равни.
 4. Површина троугла и четвороугла.
 5. Квадрирање и кореновање. Операције са реалним бројевима.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за општинско такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходни ниво такмичења.
 2. Питагорина теорема и примене.
 3. Степен и операције с њима.
 4. Херонов образац и примене.
 5. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за окружно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Сабирање и одузимање полинома.
 3. Значајне тачке троугла.
 4. Увод у комбинаторику.
 5. Решавање проблема коришћењем последње цифре.
 6. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

Градиво за државно такмичење:

 1. Све области предвиђене за претходне нивое такмичења.
 2. Многоугао.
 3. Полиноми и операције са њима.
 4. Алгебарски разломци.
 5. Примена Дирихлеовог принципа у геометрији.
 6. Диофантове једначине (примена алгебарских трансформација).
 7. Математичке игре.
 8. Проблемски, логички и логичко-комбинаторни задаци.

 

No Comments

Add your comment