I година, редовна настава

I година, редовна настава

Логика и скупови

Математичка логика
Скупови
Релације
Функционалне једначине, инверзна функција и композиција функција

Реални бројеви

Реални бројеви
Апсолутна вредност броја
Заокругљивање бројева и обрада података
Дељивост бројева

Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност
Рачун поделе
Рачун мешања
Процентни рачун
Прост каматни рачун
Сложен каматни рачун

Рационални алгебарски изрази

Полиноми са једном променљивом
Трансформације алгебарских израза
Растављање на чиниоце
Операције са алгебарским изразима
Линеарне једначине
Линеарне неједначине
Неке важније неједнакости
Линеарна функција и њен график
Системи једначина и примена

Геометрија

Увод у геометрију (аксиоме)
Вектори у равни
Троугао
Подударност троуглова
Конструкција троугла
Четвороугао
Конструкција четвороугла
Круг
Осна симетрија
Централна симетрија
Транслација
Ротација

Сличност

Хомотетија
Сличност троуглова
Талесова теорема
Примена сличности на правоугли троугао
Примена сличности на круг (златни пресек)

Тригонометрија

Тригонометријске функције оштрог угла

 

No Comments

Add your comment