Ознака: Sličnost

I година, редовна настава

Логика и скупови Математичка логика Скупови Релације Функционалне једначине, инверзна функција и композиција функција Реални бројеви Реални бројеви Апсолутна вредност броја Заокругљивање бројева и обрада података Дељивост бројева Пропорционалност Директна и обрнута пропорционалност Рачун поделе Рачун мешања Процентни рачун Прост каматни рачун Сложен каматни рачун Рационални алгебарски изрази Полиноми са једном променљивом Трансформације алгебарских израза …

Седми разред, редовна настава

Реални бројеви Питагорина теорема Цели алгебарски изрази Многоугао Круг Обрада података