IV година, редовна настава

IV година, редовна настава

Реалне функције

Функционалне једначине
Инверзна функција
Композиција функција
Елементарне функције

Извод функције

Таблица извода
Извод елементарних функције
Извод сложене функције
Примена извода
Логаритамски извод

Граничне вредности функције

Граничне вредности функције
Асимптоте функције

Испитивање тока и скицирање графика функције

Област дефинисаности функције
Нуле функције и знак функције
Парност и непарност функције.
Периодичност функције
Екстремне вредности и монотоност функције
Превојне тачке . Конвексност и конкавност
Асимптоте функција (понашање функције на крајевима области дефинисаности)
Испитивање тока и график функције

Интеграли

Таблица интеграла
Метода смене
Парцијална интеграција
Интеграција рационалне функције
Метода Остроградског и интеграли са квадратним триномом
Интеграција ирационалне функције
Интеграција тригонометријских функција
Рекурентне формуле
Одредјени интеграл
Примена одредјеног интеграла у геометрији
Несвојствени интеграли

Комбинаторика

Биномна формула

Вероватноћа

Вероватноћа
Геометријска вероватноћа
Тотална вероватноћа и Бајесова формула
Случајна променљива и њена расподела

Диференцијалне једначине

Диференцијалне једначине са раздвојеном променљивом
Хомогене диференцијалне једначине
Линеарна диференцијална једначина
Бернулијева диференцијална једначина
Непотпуне диференцијалне једначине II реда

 

No Comments

Add your comment