II година, редовна настава

II година, редовна настава

Степеновање и кореновање

Степеновање
Кореновање
Комплексни бројеви

Квадратна једначина и квадратна функција

Квадратна једначина
Виетове формуле
Једначине које се своде на квадратне
Ирационалне једначине
Ирационалне неједначине
Квадратна неједначина
Квадратна функција
Системи квадратних једначина са две непознате
Графичко решавање система

Експоненцијална и логаритамска функција

Експоненцијалне функције
Експоненцијалне једначине
Експоненцијалне неједначине
Системи експоненцијалних једначина
Логаритми
Логаритамска функција
Логаритамске једначине
Логаритамске неједначине
Системи логаритамских једначина

Тригонометрија

Тригонометријске функције оштрог угла
Тригонометријски круг
Сводјење на први квадрант
Адиционе формуле
Тригонометријске функције двоструког угла
Тригонометријске функције полууглова
Трансформација збира и разлике у производ и обрнуто
Тригонометријске једначине
Тригонометријске неједначине
Синусна и косинусна теорема
Графици тригонометријских функција

 

No Comments

Add your comment