Електротехнички факултет – ЕТФ пријемни испит

Електротехнички факултет – ЕТФ пријемни испит

Програми за пријемни испит:

1. Основне логичке операције. Појам функције.
2. Рационални алгебарски изрази. Полиноми.
3. Линеарна функција. Линеарне једначине и неједначине. Системи линеарних једначина и неједначина.
4. Квадратна функција. Квадратне једначине и неједначине. Системи квадратних једначина.
5. Алгебарске и ирационалне једначине и неједначине.
6. Појам логаритма. Логаритамска и експоненцијална функција. Логаритамске и експоненцијалне једначине и неједначине.
7. Тригонометријске функције. Идентитети, једначине и неједначине. Примена тригонометрије на троугао.
8. Комплексни бројеви.
9. Аналитичка геометрија у равни (права, круг, елипса, хипербола и парабола).
10. Планиметрија (првенствено геометрија троугла, четвороугла и круга).
11. Стереометрија (призма, пирамида, зарубљена пирамида, ваљак, купа, зарубљена купа, сфера и делови сфере).
12. Комбинаторика. Биномна формула. Аритметичка и геометријска прогресија.
13. Појам граничне вредности. Извод и примена извода.

Литература:
1. Д. Тошић, Н. Станковић, Тестови из математике за пријемне испите на техничким факултетима, Академска мисао, XV издање, Београд, 2007. год.
2. Мр Мирко С. Јовановић: Методичка збирка задатака за полагање пријемног испита из математике са решењима и прегледом теорија за упис на техничке и природно- математичке факултете, Академска мисао, Београд 2015.
3. Ненад Цакић и Владимир Бечејaц: Збирка решених тестова из математике за пријемни испит за упис на Електротехнички факултет у Београду, Академска мисао, Београд 2015.

Тестови од ранијих година:

2022- Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2021- Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2020- Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2019- Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2018-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2017-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2016-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2015-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2014-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2013-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2012-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2011-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2010-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2009-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2008-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2007-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2006-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2005-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2004-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

2003-Пријемни испит из математике за упис на Електротехнички факултет

No Comments

Add your comment