Цели алгебарски изрази

Појам степена и степен чији је изложилац природан број

Операције са степенима и степен производа, количника и степена

Степен декадне јединице чији је изложилац цео број

Алгебарски изрази, мономи и полиноми

Сабирање и одузимање полинома

Множење полинома

Квадрат бинома

Разлика квадрата

Растављање полинома на чиниоце