Реални бројеви

Квадрат рационалног броја

Квадратни корен

Скуп ирационалних бројева

Скуп реалних бројева и бројевна права

Операције са реалним бројевима

Децималан запис и приближна вредност реалног броја

Апсолутна грешка приближног броја

Решавање једначине x²= a, a ≥ 0

Функција директне пропорционалности

Продужена пропорција