Разломци- други део

Множење разломака

Дељење разломака

Множење разломака у децималном запису

Дељење разломака у децималном запису

Основна својства множења и дељења разломака

Једначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем

Неједначине са непознатим чиниоцем, дељеником и делиоцем