Основни геометријски објекти

Тачке и праве у равни

Однос две праве у равни

Полуправа, дуж и полураван

Изломљена линија, област и многоугао

Једнакост дужи и мерење дужине

Кружница и круг

Кружница и права

Однос две кружнице

Преношење дужи

Централна симетрија

Вектор и транслација